Gegevensbescherming

Gegevensbescherming is belangrijk voor onsVersie: april 2018

Leifheit Aktiengesellschaft (AG), Leifheitstraße 1, 56377 Nassau/Lahn (‘Leifheit’ of ‘wij’) is blij dat u interesse hebt in ons bedrijf en in onze producten. Wij, als de verwerkingsverantwoordelijke, willen graag dat u tijdens het bezoek van onze websites ook inzake de bescherming van uw persoonsgegevens een veilig gevoel hebt. Want wij nemen de bescherming van uw gegevens zeer ernstig. De naleving van de Duitse en Europese bepalingen over gegevensbescherming is voor ons vanzelfsprekend.

Hieronder bieden wij u meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens bij het gebruik van onze website en stellen we u de ALGEMENE PRIVACYVERKLARING ter beschikking.

ALGEMENE PRIVACYVERKLARINGI. Persoonsgegevens

1.
Persoonsgegevens zijn alle gegevens die betrekking hebben op uw persoon, bijv. naam, adres, e-mailadressen en gebruikersgedrag.

Verantwoordelijke, volgens artikel 4, lid 7 van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is Leifheit AG, Leifheitstraße 1, 56377 Nassau, tel. +49 (0) 2604 977 0, fax +49 (0) 2604 - 977 402. Registerrechtbank: Kantonrechtbank Montabaur, registernummer: HRB 2857. Directieleden: Henner Rinsche (CEO,CFO), Igor Iraeta Munduate (COO). E-mail: info@leifheit.com.

Onze functionaris voor gegevensbescherming, mevr. Petra Haupt, is bereikbaar op Datenschutz@leifheit.com of op ons postadres ter attentie van ‘Der Datenschutzbeauftragte’ (de functionaris voor gegevensbescherming).

2.
Als u onze website alleen voor informatiedoeleinden gebruikt (ook als u zich niet registreert of ons op een andere wijze informatie verstrekt), geldt: wij verzamelen alleen persoonsgegevens die uw browser naar onze server stuurt. Als u onze website wilt bekijken, verzamelen wij op grond van artikel 6, lid 1, onder f, AVG de volgende gegevens, die voor ons technisch noodzakelijk zijn om u onze website te kunnen tonen en de stabiliteit en veiligheid ervan te garanderen:

- datum en tijd van de aanvraag;
- IP-adres;
- browser;
- website van waaruit de aanvraag komt;
- toegangsstatus HTTP-statuscode;
- verschil in tijdzone met Greenwich Mean Time (GMT);
- inhoud van de aanvraag (concrete site);
- telkens verzonden hoeveelheid gegevens;
- besturingssysteem en de interface ervan;
- taal en versie van de browsersoftware.

3.
Overige bewerkingen:

Naast het puur informatieve gebruik van onze website bieden wij diverse diensten aan die u kunt gebruiken als die interessant voor u zijn. Daarvoor moet u meestal bijkomende persoonsgegevens invullen, die wij voor het verlenen van de betreffende dienst gebruiken en waarvoor de eerder genoemde gegevensverwerkingsprincipes gelden: in bepaalde gevallen hebben wij uw naam en adres nodig alsook nadere gegevens, zodat wij de gewenste diensten kunnen verlenen. Zo worden, als u ons contacteert via e-mail of een contactformulier, de door u verstrekte gegevens (e-mail: uw e-mailadres, evt. uw naam en uw telefoonnummer; contactformulier: aanspreektitel, voornaam, achternaam, straat, huisnummer, postcode, plaats, land, e-mailadres, evt. als vrijwillige gegevens firma en telefoonnummer) door ons opgeslagen, om uw vragen te beantwoorden. De in dit verband verzamelde gegevens worden, nadat de opslag niet meer noodzakelijk is, door ons gewist of de verwerking ervan beperkt, indien er wettelijke bewaarplichten zijn.

Hetzelfde geldt bijvoorbeeld voor de toezending van informatiemateriaal en bestelde producten of voor de beantwoording van individuele vragen. Waar dit vereist is, wijzen wij u hierop.

Voor zover u gebruik wilt maken van dienstverlening, zullen meestal alleen gegevens worden verzameld die wij voor het verlenen van de diensten nodig hebben. Wanneer wij u om bijkomende gegevens verzoeken, gaat het om vrijwillige gegevens. De verwerking van persoonsgegevens wordt uitsluitend uitgevoerd om de betreffende dienst te verlenen en onze eigen gerechtvaardigde zakelijke belangen te behartigen.

4.
Gebruik van onze Webshop (inclusief bestelling van wisselstukken):

Als u producten in onze Webshop wilt bestellen, is het voor de afsluiting van de overeenkomst noodzakelijk dat u uw persoonsgegevens verstrekt die wij voor de afhandeling van uw bestelling nodig hebben. Voor de afhandeling van overeenkomsten noodzakelijke, verplichte gegevens (aanspreektitel, voornaam, achternaam, straat, huisnummer, postcode, plaats, land, e-mailadres) zijn apart gemarkeerd; overige gegevens zijn vrijwillig (telefoonnummer). De door u verstrekte gegevens worden door ons verwerkt voor de afhandeling van uw bestelling. Daarvoor kunnen wij bij aanbiedingen die u moet betalen, uw betaalgegevens naar onze eigen bank doorsturen. Wettelijke grondslag is artikel 6, lid 1, zin 1, onder b, AVG.

Wij kunnen de door u verstrekte gegevens ook verwerken om u over andere interessante producten in ons gamma te informeren of u e-mails met technische informatie te sturen.

Vanwege handels- en fiscaalrechtelijke voorschriften zijn wij verplicht uw adres-, betaal- en bestelgegevens gedurende tien jaar op te slaan. Na twee jaar beperken wij echter de verwerking, d.w.z. uw gegevens worden alleen gebruikt om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen.

Om te voorkomen dat derden onrechtmatig toegang tot uw persoonsgegevens, voornamelijk financiële gegevens, hebben, wordt de bestelling aan de hand van TLS-techniek gecodeerd.

5.
Voor de bewerking van uw gegevens maken wij gedeeltelijk gebruik van externe dienstverleners. Deze zijn zorgvuldig door ons geselecteerd, hebben de opdracht gekregen zich aan onze instructies te houden en worden regelmatig gecontroleerd.

Bovendien kunnen wij uw persoonsgegevens aan derden doorgeven, wanneer wij deelnames aan acties, prijsvragen, afsluitingen van overeenkomsten of gelijkaardige diensten samen met partners aanbieden en u hieraan deelneemt. Uw persoonsgegevens worden bovendien alleen aan derden doorgegeven of op eender welke andere manier overgedragen, wanneer dit voor de afhandeling van de overeenkomst – voornamelijk het doorgeven van bestelgegevens aan leveranciers – vereist is of u daar van tevoren mee akkoord bent gegaan. U hebt steeds het recht een gegeven akkoord voor de toekomst te herroepen.

Wij zullen uw persoonsgegevens niet aan derden of op een andere wijze verkopen.

Nadere informatie hierover krijgt u wanneer u uw persoonsgegevens verstrekt, hieronder dan wel in de beschrijving van de aanbieding.

Voor zover onze dienstverleners of partners in een land buiten de Europese Economische Ruimte (EER) gevestigd zijn, informeren wij u over de gevolgen hiervan in de beschrijving van de aanbieding.

II. Beoogd gebruik van de persoonsgegevens, wissen

Als u onze website wilt bekijken, verzamelen wij in voornoemde gevallen de bovengenoemde gegevens, die voor ons technisch noodzakelijk zijn om u onze website te kunnen tonen en de stabiliteit en veiligheid ervan te garanderen. Voor zover u ons persoonsgegevens ter beschikking hebt gesteld, gebruiken wij deze alleen voor de beantwoording van uw vragen, voor de bewerking van uw bestellingen (inclusief de beschikbaarstelling van de op onze website aangeboden nieuwsbrief) en voor de technische administratie. De wettelijke grondslagen zijn artikel 6, lid 1, onder a, b, c en f, AVG.

De opgeslagen persoonsgegevens worden gewist wanneer u uw akkoord met de opslag herroept, wanneer deze niet meer voor het doel van de opslag noodzakelijk zijn of wanneer de opslag ervan om andere wettelijke redenen verboden is.

Persoonsgegevens worden alleen verzameld en naar tot informatie bevoegde overheidsinstanties en overheden verstuurd in het kader van de toepasselijke wetten dan wel voor zover wij door een gerechtelijk vonnis daartoe verplicht zijn. Wij hebben onze medewerkers en de door ons ingeschakelde dienstverleners verplicht tot geheimhouding en tot naleving van de bepalingen van de wetten inzake gegevensbescherming.

III. Cookies

Naast de onder I genoemde gegevens worden, als u onze website gebruikt, cookies op uw computer opgeslagen. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op de harde schijf van uw toestel worden opgeslagen en aan de door u gebruikte browser worden toegewezen, en waarmee het bedrijf dat het cookie plaatst (in dit geval wij) bepaalde informatie ontvangt. Cookies zijn bedoeld om het internetaanbod in zijn geheel gebruikersvriendelijker en doeltreffender te maken.

Vanzelfsprekend kunt u onze websites ook zonder cookies bekijken. Als u niet wilt dat wij uw computer herkennen, kunt u de opslag van cookies op uw hard–e schijf voorkomen door in uw browserinstellingen de optie ‘Geen cookies aanvaarden’ in te schakelen. Hoe dat precies werkt, leest u in de handleiding van uw browserproducent. Als u geen cookies aanvaardt, zou dat als gevolg kunnen hebben dat bepaalde functies van onze aanbiedingen worden beperkt.

Over het gebruik van cookies:

a) Deze website maakt gebruik van de volgende soorten cookies, waarvan de omvang en werking hieronder worden toegelicht:
— Transient (tijdelijke) cookies (zie b)
— Persistent (permanente) cookies (zie c).


b) Transient cookies worden automatisch gewist, wanneer u de browser sluit. Hieronder bevinden zich, bijvoorbeeld, de sessiecookies. Die slaan een zgn. sessie-ID op, waarmee diverse aanvragen van uw browser aan een gezamenlijke sessie kunnen worden toegewezen. Zo kan uw computer herkend worden wanneer u onze website opnieuw bezoekt. De sessiecookies worden gewist wanneer u zich afmeldt of de browser sluit.

c) Persistent cookies worden automatisch na een vooraf ingestelde duur gewist, die per cookie kan verschillen. U kunt de cookies altijd in de veiligheidsinstellingen van uw browser wissen.

d) De gebruikte flash cookies worden niet door uw browser geregistreerd, maar door uw flash-plug-In. Daarnaast gebruiken wij zgn. HTML5 storage objects, die op uw eindapparaat worden opgeslagen. Deze objecten slaan de benodigde gegevens onafhankelijk van uw browser op en hebben geen automatische vervaldatum. Als u geen verwerking van de flash cookies wilt, moet u de betreffende add-on installeren, bijv. ‘Better Privacy’ voor Mozilla Firefox of het AdobeFlash-Killer-cookie voor Google Chrome. U kunt het gebruik van HTML5 storage objects verhinderen door in uw browser de Privémodus te activeren. Bovendien raden wij u aan uw cookies en het browsergeheugen regelmatig manueel te wissen.

IV. Google Analytics

(1 ) Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. (‘Google’). Google Analytics gebruikt zgn. cookies, tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en waarmee het gebruik van de website kan worden geanalyseerd. De informatie die een cookie over uw gebruik van deze website aanmaakt, wordt meestal naar een server van Google in de VS verstuurd en daar opgeslagen. Als de IP-anonimisering op deze website wordt geactiveerd, wordt uw IP-adres echter in de EU-lidstaten of in andere staten waarmee de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte is gesloten, door Google eerst ingekort. Alleen in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar ingekort. Google zal in opdracht van de beheerder van deze website gebruikmaken van deze informatie om te analyseren hoe u de website gebruikt, om overzichten van de activiteiten op de website op te stellen en om de websitebeheerder nog meer diensten op het gebied van website- en internetgebruik te kunnen bieden.

(2 ) Het IP-adres dat in verband met de analyse door Google Analytics door uw browser is verstuurd, wordt niet gecombineerd met andere gegevens van Google.

(3 ) U kunt voorkomen dat cookies op uw computer worden opgeslagen door de betreffende instelling van uw browsersoftware aan te passen; wij wijzen u er echter op dat u in dat geval eventueel niet alle functies op deze website volledig kunt gebruiken. Bovendien kunt u voorkomen dat Google de gegevens die door een cookie zijn aangemaakt en betrekking hebben op het gebruik van de website (incl. uw IP-adres) registreert en verwerkt door via de volgende link een beschikbare browserplug-in te downloaden en te installeren: tools.google.com/dlpage/gaoptout.

(4) Deze website gebruikt Google Analytics met de extensie ‘_anonymizelP()’. Daarmee worden IP-adressen verkort verder verwerkt en kan identificatie van een persoon worden uitgesloten. Voor zover u met de over u verzamelde gegevens kunt worden geïdentificeerd, wordt dit dus uitgesloten en de persoonsgegevens worden daarmee direct gewist.

(5) Wij gebruiken Google Analytics om het gebruik van onze website te kunnen analyseren en voortdurend te kunnen verbeteren. Met behulp van de verkregen statistische resultaten kunnen wij ons aanbod verbeteren en voor u als gebruiker nog interessanter maken. Voor de uitzonderingen waarbij persoonsgegevens naar de VS worden overgedragen, heeft Google zich aangesloten bij het EU-US Privacy Shield, www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. De wettelijke grondslag voor het gebruik van Google Analytics is artikel 6, lid 1, zin 1, onder f, AVG.

(6) Informatie van externe aanbieders: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland, fax: +353 (1) 436 1001. Gebruiksvoorwaarden: www.google.com/analytics/terms/de.html, Overzicht van de gegevensbescherming: www.google.com/intl/de/analytics/learn/privacy.html, en de Privacyverklaring: www.google.de/intl/de/policies/privacy.

V. Gebruik van Google Adwords Conversion

(1) Wij gebruiken de diensten van Google Adwords, om met behulp van reclamemateriaal (zogenaamde Google Adwords) op externe websites te wijzen op onze aantrekkelijke aanbiedingen. Wij kunnen de gegevens van de reclamecampagnes analyseren om te zien hoe succesvol de afzonderlijke reclamecampagnes zijn. Wij doen dit om u reclame te tonen die voor u interessant is, om onze website voor u interessanter vorm te geven en voor een eerlijke berekening van reclamekosten.

(2) Dit reclamemateriaal wordt door Google via zogenaamde ‘Ad Servers' geleverd. Daarvoor gebruiken wij Ad Server-cookies, waarmee bepaalde parameters voor het meten van succes, zoals weergave van de advertenties of aantal klikken door de gebruikers, kunnen worden gemeten. Als u via een Google-advertentie op onze website terechtkomt, wordt door Google Adwords een cookie op uw computer opgeslagen. Deze cookies zijn meestal na 30 dagen niet meer geldig en zijn niet bedoeld om u persoonlijk te identificeren. Bij dit cookie worden meestal als analysewaarden de Unique Cookie-ID, het aantal Ad Impressions per plaatsing (Frequency), laatste Impression (relevant voor Post-View-Conversions) en opt-out-informatie (markering dat de gebruiker dit niet meer wenst te ontvangen) opgeslagen.

(3) Met deze cookies kan Google uw internetbrowser herkennen. Wanneer een gebruiker bepaalde sites binnen de websites van een Adwords-klant bezoekt en het op zijn computer opgeslagen cookie nog niet is verstreken, kunnen Google en de klant herkennen dat de gebruiker op de advertentie heeft geklikt en naar deze site werd doorgestuurd. Aan elke Adwords-klant wordt een ander cookie toegewezen. Cookies kunnen dus niet via de websites van Adwords-klanten worden gevolgd. Wij verzamelen en verwerken zelf geen persoonsgegevens in de genoemde advertenties. Wij ontvangen van Google alleen statistische analyses. Aan de hand van deze analyses kunnen wij bepalen welke van de gebruikte advertenties bijzonder doeltreffend zijn. Wij ontvangen verder geen bijkomende gegevens over het gebruik van de advertenties; zo kunnen wij de gebruikers niet aan de hand van deze informatie identificeren.

(4) Omwille van de gebruikte marketing tools maakt uw browser automatisch en direct verbinding met de server van Google. Wij hebben geen invloed op de omvang en het verdere gebruik van de gegevens die door het gebruik van dit hulpmiddel door Google worden verzameld en informeren u daarom zoals ons dat bekend is: Door de integratie van AdWords Conversion ontvangt Google de informatie dat u het betreffende gedeelte van onze website hebt opgeroepen of op een advertentie van ons hebt geklikt. Voor zover u bij een dienst van Google bent geregistreerd, kan Google het bezoek aan uw account toewijzen. Zelfs wanneer u niet bij Google bent geregistreerd dan wel niet bent ingelogd, bestaat de mogelijkheid dat de aanbieder uw IP-adres registreert en opslaat.

(5) U kunt de deelname aan deze tracking-methode op diverse manieren voorkomen: a) door een desbetreffende instelling van uw browsersoftware, zo zorgt de onderdrukking van cookies van derden ervoor dat u geen advertenties van externe aanbieders ontvangt; b) door deactivering van de cookies voor conversion tracking, door uw browser zo in te stellen dat cookies van het domein ‘www.googleadservices.com’ worden geblokkeerd, www.google.com/settings/ads, waarbij deze instelling wordt gewist wanneer u uw cookies wist; c) door deactivering van de op interesses gebaseerde advertenties die behoren tot de zelfreguleringscampagne ‘About Ads’, via de link www.aboutads.info/choices, waarbij deze instelling wordt gewist wanneer u uw cookies wist; d) door permanente deactivering in uw browsers Firefox, Internet Explorer of Google Chrome via de link www.google.com/settings/ads/plugin . Wij wijzen u erop dat u in dat geval eventueel niet alle functies van dit aanbod volledig kunt gebruiken.

(6 ) De wettelijke grondslag voor de verwerking van uw gegevens is artikel 6, lid 1, zin 1, onder f, AVG. Nadere informatie over de gegevensbescherming bij Google vindt u hier: www.google.com/intl/de/policies/privacy en services.google.com/sitestats/de.html. Ook kunt u de website van het Network Advertising Initiative (NAI) bekijken op www.networkadvertising.org. Google heeft zich aangesloten bij het EU-US Privacy Shield, www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

VI. DoubleClick by Google

(1) Deze website maakt ook gebruik van de online marketingtool DoubleClick by Google. DoubleClick gebruikt cookies om voor de gebruiker relevante advertenties te activeren, de verslagen over de prestatie van campagnes te verbeteren of om te vermijden dat de gebruiker dezelfde advertenties verschillende keren ziet. Via een cookie-ID registreert Google welke advertenties in welke browser werden geactiveerd en kan zo voorkomen dat deze verschillende keren worden weergegeven. Verder kan DoubleClick met behulp van cookie-ID’s zgn. Conversions registreren die betrekking hebben op advertentieaanvragen. Dat is bijvoorbeeld het geval wanneer een gebruiker een DoubleClick-advertentie ziet en later met dezelfde browser de website van de reclamemaker oproept en daar iets koopt. Volgens Google bevatten DoubleClick-cookies geen persoonsgegevens.

(2) Vanwege de gebruikte marketingtools maakt uw browser automatisch en direct verbinding met de server van Google. Wij hebben geen invloed op de omvang en het verdere gebruik van de gegevens die door het gebruik van dit hulpmiddel door Google worden verzameld en informeren u daarom zoals ons dat bekend is: Door de integratie van AdWords Conversion ontvangt Google de informatie dat u het betreffende gedeelte van onze website hebt opgeroepen of op een advertentie van ons hebt geklikt. Voor zover u bij een dienst van Google bent geregistreerd, kan Google het bezoek aan uw account toewijzen. Zelfs wanneer u niet bij Google bent geregistreerd dan wel niet bent ingelogd, bestaat de mogelijkheid dat de aanbieder uw IP-adres registreert en opslaat.

(3) U kunt de deelname aan deze tracking-methode op diverse manieren voorkomen: a) door een desbetreffende instelling van uw browsersoftware, zo zorgt de onderdrukking van cookies van derden ervoor dat u geen advertenties van externe aanbieders ontvangt; b) door deactivering van de cookies voor conversion tracking, door uw browser zo in te stellen dat cookies van het domein ‘www.googleadservices.com’ worden geblokkeerd, www.google.com/settings/ads, waarbij deze instelling wordt gewist wanneer u uw cookies wist; c) door deactivering van de op interesses gebaseerde advertenties die behoren tot de zelfreguleringscampagne ‘About Ads’, via de link www.aboutads.info/choices, waarbij deze instelling wordt gewist wanneer u uw cookies wist; d) door permanente deactivering in uw browsers Firefox, Internet Explorer of Google Chrome via de link www.google.com/settings/ads/plugin . Wij wijzen u erop dat u in dat geval eventueel niet alle functies van dit aanbod volledig kunt gebruiken.

(4) De wettelijke grondslag voor de verwerking van uw gegevens is artikel 6, lid 1, zin 1, onder f, AVG. Nadere informatie over DoubleClick by Google vindt u op www.google.com/doubleclick en support.google.com/adsense/answer2839090, alsmede over de gegevensbescherming bij Google in het algemeen: www.google.com/intl/de/policies/privacy. Ook kunt u de website van het Network Advertising Initiative (NAI) bekijken op www.networkadvertising.org. Google heeft zich aangesloten bij het EU-US Privacy Shield, www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

VII. Sociale plug-ins

(1) Wij gebruiken momenteel de volgende plug-ins voor sociale media: Facebook, Google+, Twitter. Daarbij maken wij gebruik van de zgn. 2-klik-oplossing. Dit betekent dat wanneer u onze website bezoekt, aanvankelijk in principe geen persoonsgegevens aan de aanbieders van de plug-ins worden doorgegeven. U kunt de aanbieder van de plug-in herkennen via de markering van het veld, aan zijn beginletter en het logo. Wij bieden u de mogelijkheid via de knop direct met de aanbieder van de plug-in te communiceren. Alleen wanneer u op het gemarkeerde veld klikt en het zo activeert, krijgt de plug-in-aanbieder de informatie dat u de betreffende website van ons online-aanbod hebt opgeroepen. Bovendien worden de onder I.2 van deze verklaring genoemde gegevens overgedragen. Bij Facebook wordt volgens de betreffende aanbieders in Duitsland het IP-adres direct na registratie geanonimiseerd. Door activering van de plug-in worden dus persoonsgegevens van u naar de betreffende plug-in-aanbieders overgedragen en daar (bij Amerikaanse aanbieders in de VS) opgeslagen. Omdat de plug-in-aanbieder de gegevens vooral via cookies verzamelt, raden wij u aan voordat u op het veld met een grijze achtergrond klikt alle cookies in de veiligheidsinstellingen van uw browser te wissen.

(2) Wij hebben geen invloed op de verzamelde gegevens en gegevensverwerkingen en de volledige omvang van de gegevensverzameling, de verwerkingsdoeleinden en de bewaartermijnen zijn ons ook niet bekend. Ook hebben wij geen informatie over het wissen van de verzamelde gegevens door de plug-in-aanbieder.

(3) De plug-in-aanbieder slaat de over u verzamelde gegevens op als gebruiksprofielen en gebruikt die voor reclamedoeleinden, marktonderzoek en/of op behoeften afgestemde vormgeving van zijn website. Een dergelijke beoordeling wordt vooral (ook voor niet-ingelogde gebruikers) uitgevoerd voor de weergave van op behoeften afgestemde reclame en om andere gebruikers van het sociale netwerk over uw activiteiten op onze website te informeren. U hebt recht op bezwaar tegen de aanmaak van deze gebruikersprofielen, waarvoor u de betreffende plug-in-aanbieder moet contacteren. Door de plug-ins bieden wij u de mogelijkheid met de sociale netwerken en andere gebruikers te communiceren, zodat wij ons aanbod kunnen verbeteren en voor u als gebruiker interessanter kunnen vormgeven. De wettelijke grondslag voor het gebruik van de plug-ins is artikel 6, lid 1, zin 1, onder f, AVG.

(4) De gegevens worden verstuurd ongeacht of u een account bij de plug-in-aanbieder hebt en daarop bent ingelogd. Wanneer u bij de plug-in-aanbieder bent ingelogd, worden uw bij ons verzamelde gegevens direct aan de account bij uw plug-in-aanbieder toegewezen. Wanneer u op de geactiveerde knop klikt en bijv. de website koppelt, slaat de plug-in-aanbieder ook deze informatie in uw gebruikersaccount op en deelt die openbaar met uw contactpersonen. Wij raden u aan na het gebruik van een sociaal netwerk regelmatig uit te loggen, vooral echter voordat u de knop activeert, omdat u zo een toewijzing aan uw profiel bij de plug-in-aanbieder kunt vermijden.

(5) Nadere informatie over het doel en de omvang van de verzameling en verwerking van uw gegevens door de plug-in-aanbieder vindt u in de hieronder aangegeven privacyverklaringen van deze aanbieders. Daar vindt u ook nadere informatie over uw desbetreffende rechten en instelmogelijkheden ter bescherming van uw privacy.

(6) Adressen van de betreffende plug-in-aanbieders en URL met hun privacyverklaringen:

a) Facebook Inc., 1601 5 California Ave, Palo Alto, Californië 94304, VS; www.facebook.com/policy.php; nadere informatie over verzameling van gegevens: www.facebook.com/help/186325668085084, www.facebook.com/about/privacy/your-info-on-other en www.facebook.com/about/privacy/your-info. Facebook heeft zich aangesloten bij het EU-US-Privacy-Shield, www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

b) Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountainview, Californië 94043, VS; www.google.com/policies/privacy/partners/. Google heeft zich aangesloten bij het EU-US-Privacy-Shield, www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. c) Twitter, Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, Californië 94103, VS; twitter.com/privacy. Twitter heeft zich aangesloten bij het EU-US-Privacy-Shield, www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

VIII. Google Maps

(1) Op deze website gebruiken wij het aanbod van Google Maps. Daardoor kunnen wij u interactieve stratenplannen direct op de website tonen en kunt u de stratenplanfunctie op een comfortabele manier gebruiken.

(2) Door het bezoek van de website ontvangt Google de informatie dat u de betreffende site van onze website hebt opgeroepen. Bovendien worden de onder I.2 van deze verklaring genoemde gegevens overgedragen. Dit gebeurt ongeacht of Google een gebruikersaccount beschikbaar stelt waarmee u bent ingelogd of dat er geen gebruikersaccount bestaat. Wanneer u bij Google bent ingelogd, worden uw gegevens direct aan uw account toegewezen. Wanneer u de toewijzing aan uw profiel bij Google niet wenst, moet u zich uitloggen voordat u de knop activeert. Google slaat uw gegevens als gebruiksprofielen op en gebruikt die voor reclamedoeleinden, marktonderzoek en/of op behoeften afgestemde vormgeving van zijn website. Een dergelijke beoordeling wordt vooral (ook voor niet-ingelogde gebruikers) uitgevoerd voor de weergave van op behoeften afgestemde reclame en om andere gebruikers van het sociale netwerk over uw activiteiten op onze website te informeren. U hebt recht op bezwaar tegen de aanmaak van deze gebruikersprofielen, waarvoor u de betreffende plug-in-aanbieder moet contacteren.

(3) Nadere informatie over het doel en de omvang van de verzameling en verwerking van uw gegevens door de plug-in-aanbieder vindt u in de privacyverklaringen van de aanbieder. Daar vindt u ook nadere informatie over uw desbetreffende rechten en instelmogelijkheden ter bescherming van uw privacy: www.google.de/intl/de/policies/privacy. Google verwerkt uw persoonsgegevens ook in de VS en heeft zich aangesloten bij het EU-US Privacy Shield, www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

IX. Nieuwsbrief

(1) Met uw akkoord kunt u zich op onze nieuwsbrief inschrijven, waarmee wij u over onze huidige interessante aanbiedingen op de hoogte brengen.

(2) Voor de inschrijving op onze nieuwsbrief gebruiken wij de zgn. Double-Opt-In-methode. Dit betekent dat wij u na uw inschrijving een e-mail sturen naar het opgegeven e-mailadres, waarin wij u verzoeken te bevestigen dat u de nieuwsbrief wilt ontvangen. Als u uw inschrijving niet binnen 24 uur bevestigt, worden uw gegevens geblokkeerd en na een maand gewist. Bovendien slaan wij telkens het tijdstip van uw inschrijving en bevestiging op. Zo kunnen wij uw inschrijving aantonen en evt. een mogelijk misbruik van uw persoonsgegevens ophelderen.

(3) De enige verplichte gegevensinformatie voor de ontvangst van de nieuwsbrief is uw e-mailadres (aanvullende, speciaal gemarkeerde gegevens verstrekt u vrijwillig en worden gebruikt om u persoonlijk te kunnen aanspreken). Na uw bevestiging slaan wij uw e-mailadres op om de nieuwsbrief te kunnen toesturen. Wettelijke grondslag is artikel 6, lid 1, zin 1, onder a AVG.

(4) U kunt uw akkoord met de ontvangst van onze nieuwsbrief steeds vrijelijk herroepen, door een e-mail te sturen naar het contactadres dat onder Colofon wordt aangegeven en met de knop Uitschrijven op onze website. Aan het einde van elke e-mail vindt u bovendien een hyperlink, waarmee u de nieuwsbrief gemakkelijk kunt opzeggen.

(5) Wij wijzen u erop dat wij uw gebruikersgedrag bij het versturen van de nieuwsbrief evalueren. Voor deze evaluatie bevatten de verstuurde e-mails zogenaamde webbakens dan wel tracking pixels, d.w.z. 1-pixel-beeldbestanden die op onze website zijn opgeslagen. Voor de evaluaties koppelen wij de onder I.2 genoemde gegevens en de webbakens aan uw e-mailadres en een individuele ID. Ook de links in de nieuwsbrief bevatten deze ID. De gegevens worden uitsluitend gepseudonimiseerd verzameld, de ID’s worden dus niet met uw andere persoonsgegevens gecombineerd. Uw directe persoonlijke identificatie is dus uitgesloten.

U kunt altijd bezwaar maken tegen deze tracking, door op de aparte link die in elke e-mail is opgenomen, te klikken of ons op een andere manier daarover op de hoogte te brengen. De gegevens worden opgeslagen zolang u op de nieuwsbrief bent ingeschreven. Na een uitschrijving slaan wij de gegevens puur statistisch en anoniem op: Een dergelijke tracking is ook niet mogelijk wanneer u in uw e-mailprogramma de weergave van afbeeldingen standaard hebt gedeactiveerd. In dat geval wordt de nieuwsbrief niet volledig weergegeven en kunt u eventueel niet alle functies gebruiken. Als u de afbeeldingen manueel laat weergeven, wordt de bovengenoemde tracking wel uitgevoerd.

X. Veiligheid

Leifheit past technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen toe om uw bij ons opgeslagen gegevens voornamelijk tegen manipulatie, verlies, vernietiging en toegang door onbevoegden te beschermen. Onze veiligheidsmaatregelen worden conform de technologische ontwikkeling voortdurend verbeterd.

XI. Wijziging van onze privacybepalingen

Wij behouden ons het recht voor onze veiligheids- en privacymaatregelen te wijzigen, voor zover dit vanwege technische ontwikkelingen of verandering van onze aanbiedingen noodzakelijk wordt. In die gevallen zullen wij – voor zover noodzakelijk – ook onze Privacyverklaring aanpassen en u daarover in deze Privacyverklaring op de hoogte brengen.

Wijzigingen worden in principe bij publicatie van de bijgewerkte Privacyverklaring van kracht. Let daarom op de telkens bijgewerkte versie van onze Privacyverklaring. De datum van de laatste bijwerking van deze Privacyverklaring vindt u op de eerste pagina.

XII. Links

Voor zover wij externe links gebruiken die op onze website worden aangeboden, geldt onze Privacyverklaring niet voor de met deze link oproepbare aanbiedingen. Wanneer wij links aanbieden, proberen wij ervoor te zorgen dat ook die voldoen aan onze privacy- en veiligheidsnormen. Wij hebben echter geen invloed op de nakoming van de privacy- en veiligheidsvoorschriften door andere aanbieders. Vraag daarom de andere aanbieders altijd om de daar beschikbaar gestelde privacybepalingen.

XIII. Uw rechten

U hebt ten opzichte van ons de volgende, hieronder nader beschreven rechten voor uw persoonsgegevens:

— recht op inzage;
— recht op rectificatie of wissing;
— recht op beperking van de verwerking;
— recht op bezwaar tegen de verwerking;
— recht op overdraagbaarheid van gegevens.

Meer gedetailleerd:

U kunt bij ons altijd een bevestiging aanvragen dat uw persoonsgegevens worden verwerkt; als dat het geval is, hebt u recht op inzage in deze over u opgeslagen persoonsgegevens. Hiervoor kunt u per e-mail contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming op Datenschutz@leifheit.com.

Bovendien hebt u, als aan de wettelijke voorwaarden wordt voldaan, de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking: wanneer wij de verwerking van uw persoonsgegevens baseren op de afweging van belangen, kunt u bezwaar maken tegen deze verwerking. Dat is het geval wanneer de verwerking vooral niet noodzakelijk is om een overeenkomst na te komen, wat door ons telkens bij de beschrijving van de functies wordt vermeld. Bij het indienen van een dergelijk bezwaar verzoeken wij u de redenen op te geven waarom wij uw persoonsgegevens niet mogen verwerken zoals wij dat doen. Bij een gegrond bezwaar controleren wij de situatie en zullen de gegevensverwerking stopzetten dan wel aanpassen of u onze dwingende beschermingswaardige redenen aangeven waarom wij de verwerking voortzetten.

Vanzelfsprekend kunt u altijd bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor reclamedoeleinden en gegevensanalyse. U kunt uw bezwaar tegen reclame indienen op het volgende adres: Datenschutz@leifheit.com.

Als u ons uw akkoord hebt gegeven voor de verwerking van uw gegevens, kunt u deze altijd herroepen. Een dergelijk bezwaar beïnvloedt de toelaatbaarheid van de verwerking van uw persoonsgegevens, nadat u ons daarover op de hoogte hebt gebracht.

Bovendien hebt u recht op correctie, beperking van de verwerking of wissing van over u verzamelde en verwerkte gegevens. Krachtens de voorwaarden van artikel 20 AVG hebt u bovendien recht op gegevensoverdraagbaarheid, dus de op u betrekking hebbende persoonsgegevens, die u aan ons beschikbaar hebt gesteld, in een gestructureerd, gangbaar en door machines leesbaar formaat te ontvangen en deze gegevens naar een andere verantwoordelijke persoon, zonder belemmering door ons, te zenden.

Voor zover u uw privacyrechtelijke rechten wilt uitoefenen, verzoeken wij u contact op te nemen met de persoon die in de Colofon wordt genoemd of een e-mail te sturen naar de functionaris voor gegevensbescherming op Datenschutz@leifheit.com.

XIV. Vragen, suggesties, klachten

Als u verdere vragen, suggesties of klachten hebt over onze informatie over gegevensbescherming en de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u direct contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming op Datenschutz@leifheit.com.

Bovendien hebt u – ongeacht een ander administratiefrechtelijk of gerechtelijk rechtsmiddel – recht op het indienen van een klacht bij een (op gegevensbescherming) toezichthoudende instantie, d.w.z. in de lidstaat van uw verblijfplaats, uw werkplek of de plaats van de vermeende overtreding, als u van mening bent dat de verwerking van op u betrekking hebbende persoonsgegevens in strijd is met het Duitse of Europese privacyrecht.