WIN JE DROOGMOLEN

Al 40 jaar lang maken we bij Leifheit onze iconische Linomatic droogmolens, en dat moet gevierd worden ! De Linomatic range onderscheidt zich door de unieke intrekbare drooglijnen, die zich in gesloten toestand binnen de roterende armen bevinden om ze te beschermen tegen vuil. Schonere lijnen – schoner wasgoed ! En dus geen geknoei met vuile lijnen, en meer tijd voor de dingen die er echt toe doen !

 

En om de 40ste verjaardag van deze topper te vieren, maak je tussen 1 maart 2024 en 31 augustus 2024 elke week kans om jouw Linomatic te winnen, want elke week betalen wij 1 Linomatic terug!

 

Deelnemen is heel eenvoudig : vul binnen de week na aankoop onderstaand formulier in, beantwoord de 2 vragen correct en misschien krijg je dan jouw Linomatic terugbetaald!

 

Je vindt alle actievoorwaarden terug verder op deze pagina. Veel succes alvast !

 

Frisse groetjes van het Leifheit team

 

GAGNEZ VOTRE SÉCHOIR PARAPLUIE

Depuis 40 ans Leifheit produit les séchoirs parapluie emblématiques Linomatic, et cela mérite d'être célébré ! La gamme Linomatic se distingue par ses lignes de séchage rétractables uniques qui, lorsqu'elles sont fermées, se trouvent à l'intérieur des bras rotatifs pour les protéger de la saleté. Lignes plus propres – linge plus propre ! Ainsi, plus besoin de s'occuper de fils sales, et plus de temps pour les choses qui comptent vraiment !

 

Et pour fêter le 40ème anniversaire de ce héros, chaque semaine entre le 1er mars 2024 et le 31 août 2024, vous aurez la possibilité de gagner votre Linomatic, car chaque semaine nous rembourserons 1 Linomatic !

 

Pour participer, c'est très simple : remplissez le formulaire ci-dessous dans la semaine qui suit votre achat, répondez correctement aux 2 questions et vous obtiendrez peut-être le remboursement de votre Linomatic !

 

Vous trouverez toutes les conditions sur cette page. Bonne chance !

 

Salutations de l'équipe Leifheit

Verzenden / Envoyer

* Verplicht veld - Champ obligatoire

Algemene informatie over gegevensbescherming vindt u hierVous trouverez ici des informations générales sur la protection des données.

DEELNEMENDE ARTIKELEN – Articles participants

Deze actie is een eindgebruikersactie die enkel geldt op onderstaande artikels:

Cette promotion s'adresse aux utilisatuers finaux et n'est valable que pour les article ci-dessous:

 

82007 4006501820075 Linomatic 500 Deluxe + cover droogmolen / séchoir parapluie
82008 4006501820082 Linomatic 600 Deluxe + cover droogmolen / séchoir parapluie
85276 4006501852762 Linomatic 500 Plus droogmolen / séchoir parapluie
85277 4006501852779 Linomatic 600 Plus droogmolen / séchoir parapluie
85285 4006501852854 Linomatic 400 Easy droogmolen / séchoir parapluie
85286 4006501852861 Linomatic 500 Easy droogmolen / séchoir parapluie

 

 

 

 

ACTIEVOORWAARDEN – CONDITIONS GENERALES

Door deel te nemen aan de actie, verklaart deelnemer (hierna te noemen Deelnemer) zich akkoord met de Actievoorwaarden. De Actie geldt uitsluitend voor Artikels die Deelnemer gedurende de Actieperiode koopt bij een aan de Actie deelnemende winkel met een handelsadres in België of Groot-Hertogdom Luxemburg, of een daaraan gelinkte website, in de periode van 1 maart 2024 tot en met 31 augustus 2024. Registreren voor de laatste week kan tot uiterlijk 7 september 2024.

 

Er is slechts 1 deelname mogelijk per aankoopticket.  

 

De minimale leeftijd voor deelname aan deze actie is 18 jaar.

 

Deelnemers zijn verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete informatie.

 

Winkeliers, importeurs, verdelers, en andere resellers zijn uitgesloten van deelname aan deze Actie. Het is winkeliers en verdelers niet toegestaan deel te nemen namens hun klanten.

 

Leifheit AG behoudt zich het recht voor Deelnemers te diskwalificeren of te weigeren wanneer deze één van de Actievoorwaarden heeft overtreden, onvolledige of onjuiste informatie heeft opgegeven, wanneer de betreffende deelnemer de Actie probeert te manipuleren of desnoods zonder opgave van redenen.

 

Indien een Deelnemer het Artikel, op grond waarvan hij/zij mag deelnemen aan de Actie, retourneert, vervalt het recht op deelname.

 

Registraties zonder aankoopbewijs (aankoop bon of factuur) worden niet in behandeling genomen.  Op het aankoopbewijs moeten de volgende elementen duidelijk zichtbaar zijn: naam van de winkel, gedrukt logo van de winkel, aankoopdatum tussen 1 maart – 31 augustus 2024, naam van het product, prijs van het product en de btw van het product.

 

Leifheit AG Belgium behoudt zich het recht voor de actie te wijzigen naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving, indien de omstandigheden dit vereisen. Kennisgeving gebeurt via de actiepagina op de website.

 

Er kunnen geen rechten worden ontleend aan eventuele zet- of typefouten in deze Actievoorwaarden of andere communicatie van Leifheit AG of in de communicatie van betrokken retailers.

Eventuele geschillen die hieruit voortvloeien of met deze Actie in verband staan is Belgische recht van toepassing en zal de rechtbank van Antwerpen bevoegd zijn.

 

En prenant part à la promotion, le participant (ci-après dénommé le participant) déclare accepter les conditions générales de la promotion. La promotion s'applique exclusivement aux articles achetés par le participant pendant la période de promotion dans un magasin participant à la promotion ayant une adresse commerciale en Belgique ou au Grand-Duché de Luxembourg, ou sur un site web lié, au cours de la période allant du 1er mars 2024 au 31 août 2024 inclus. L'inscription à la dernière semaine est possible jusqu'au 7 septembre 2024 au plus tard.

 

Une seule participation est possible par ticket d'achat. 

 

L'âge minimum pour participer à cette promotion est de 18 ans.

 

Les participants sont tenus de fournir des informations correctes, actuelles et complètes.

 

Les détaillants, importateurs, distributeurs et autres revendeurs sont exclus de la participation à cette promotion. Les détaillants et les distributeurs ne sont pas autorisés à participer au nom de leurs clients.

 

Leifheit AG se réserve le droit de disqualifier ou de refuser des participants s'ils ont enfreint l'une des conditions de la promotion, fourni des informations incomplètes ou incorrectes, si le participant en question tente de manipuler la promotion ou, le cas échéant, sans donner de raisons.

 

Si un participant renvoie l'article sur la base duquel il est autorisé à participer à la promotion, il perd le droit d'y participer.

 

Les inscriptions sans preuve d'achat (ticket de caisse ou facture) ne seront pas traitées.  Le ticket de caisse doit clairement indiquer les éléments suivants : nom du magasin, logo imprimé du magasin, date d'achat entre le 1er mars et le 31 août 2024, nom du produit, prix du produit et TVA du produit.

 

Leifheit AG Belgium se réserve le droit de modifier la promotion à sa seule discrétion et sans notification préalable si les circonstances l'exigent. La notification sera faite via la page de la promotion sur le site web.

Aucun droit ne peut être tiré d'éventuelles erreurs de composition ou de typographie dans les présentes conditions générales de la promotion ou dans d'autres communications de Leifheit AG ou dans les communications des détaillants concernés.

 

Tout litige découlant de ou lié à cette promotion est régi par le droit belge et le tribunal d'Anvers est compétent.

 

 

CASHBACK REGISTRATIE - INSCRIPTION CASHBACK

 

Deelnemer kan een Cashback claimen door registratie op de actiewebsite https://www.leifheit.be/nl-be/linomatic-40-years of door de QR-code van de actie in te scannen. Daarbij dient hij zijn gegevens in te vullen, de vraag en de schiftingsvraag te beantwoorden en het aankoopbewijs te uploaden.

 

Binnen een uur na registratie ontvangt hij een bevestigingsmail.

 

Elke week binnen de actieperiode, waarbij de aankoopdatum bepalend is, wordt er een winnaar gekozen op basis van

 • de geldigheid van de deelname,
 • de correctheid van antwoord op de basisvraag
 • de correctheid van antwoord op de schiftingsvraag.

Wanneer de schiftingsvraag niet het juiste antwoord bevat wordt diegene die het dichtst bij het juiste antwoord zit de winnaar.

Indien er meerdere winnaars zijn wordt de deelnemer die het eerst heeft ingeschreven weerhouden.

 

De datum van aankoop bepaalt de week waarin de deelname valt. Deelname aan de wedstrijd kan tot uiterlijk 7 werkdagen na de laatste dag van de actieweek. Zie bijlage 1 voor de looptijden.

 

Leifheit streeft ernaar enkele dagen na de periode van deelname de winnaar te verwittigen, en het bedrag, op basis van zijn aankoopdocument, binnen de 30 dagen op zijn bankrekening over te schrijven.

 

Le participant peut demander le cashback en s'inscrivant sur le site web de la promotion https://www.leifheit.be/nl-be/linomatic-40-years ou en scannant le code QR de la promotion. Pour ce faire, il doit remplir ses coordonnées, répondre à la question et à la question subsidiaire et télécharger la preuve d'achat.

 

Dans l'heure qui suit son inscription, il recevra un courriel de confirmation.

 

Chaque semaine, pendant la période d'action, où la date d'achat est déterminante, un gagnant sera désigné sur la base des critères suivants

 • La validité de la participation
 • L’exactitude de la réponse à la question de base
 • L’exactitude de la réponse à la question subsidiaire

Si la question subsidiaire ne contient pas la bonne réponse, la personne qui se rapproche le plus de la bonne réponse devient le gagnant. S'il y a plusieurs gagnants, le participant qui s'est inscrit en premier sera retenu.

 

La date d'achat détermine la semaine de participation. La participation au concours est possible jusqu'à 7 jours ouvrables au plus tard après le dernier jour de la semaine d'action. Voir l'annexe 1 pour les délais d'exécution.

 

Leifheit a pour objectif de notifier le gagnant quelques jours après la période de participation et de transférer le montant, basé sur son document d'achat, sur son compte bancaire dans un délai de 30 jours.

 

 

AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING - RESPONSABILITÉ ET INDEMNISATION

 

Leifheit AG kan niet aansprakelijk worden gesteld voor alle uit de Actie voortvloeiende handelingen en kosten en is niet aansprakelijk voor enige schade, die verband houdt met een uitbetaalde Cashback, het wijzigen, onderbreken of beëindigen van de Actie of door het onrechtmatig gebruik van haar systemen door een derde.

 

Leifheit AG heeft alle maatregelen op technisch, organisatorisch en administratief gebied getroffen om de Actie zonder problemen te laten verlopen. Mocht de Actie desondanks tijdelijk onderbroken of eventueel stopgezet moeten worden, dan neemt Leifheit AG uitdrukkelijk afstand van alle verantwoordelijkheid en hebben Deelnemers aan de Actie geen enkele recht op schadevergoeding. 

 

Leifheit AG ne peut être tenu responsable de toutes les actions et de tous les coûts résultant de la promotion et n'est pas responsable des dommages liés à un cashback payé, à la modification, à l'interruption ou à la fin de la promotion ou à l'utilisation illégale de ses systèmes par un tiers.

 

Leifheit AG a pris toutes les mesures techniques, organisationnelles et administratives nécessaires pour garantir le bon déroulement de la promotion. Si la promotion devait néanmoins être temporairement interrompue ou éventuellement arrêtée, Leifheit AG décline expressément toute responsabilité et les participants à la promotion n'ont droit à aucun dédommagement.

 

 

PERSOONSGEGEVENS - DONNEÉS PERSONELLES

 

De persoonsgegevens van Deelnemer, die via deelname aan de Actie aan Leifheit AG worden verstrekt, worden door Leifheit AG verwerkt in overeenstemming met de thans geldende wettelijke bepalingen van de Algemene verordening gegevensbescherming en de hierop gebaseerde lokale wetgeving.  Door deelname aan de Actie gaat Deelnemer er mee akkoord dat persoonlijke gegevens in het automatische gegevensbestand van Leifheit AG worden opgenomen. Leifheit AG kan delen van de verwerking van persoonsgegevens uitbesteden aan derden die betrokken zijn in verband met de administratie van deze Actie. Persoonlijke informatie, waaronder, zonder beperking, de naam, afbeelding, het (mobiele) telefoonnummer en/of het e-mailadres van de Deelnemer wordt uitsluitend gebruikt in verband met deze Actie en wordt niet aan derden verstrekt, tenzij dat noodzakelijk is voor de uitvoering van deze Actie. Deelnemer heeft het recht om zijn/haar gegevens in te zien, te corrigeren, te actualiseren of te wissen.

 

Correspondentie en klachten Eventuele vragen en/of opmerkingen met betrekking tot de Actie kunnen gesteld worden aan de organisator van de Actie. Leifheit AG, Kontichsesteenweg 71/1, 2630 Aartselaar 0032 3 443 70 10 of via mail: service.belgium@leifheit.com

 

Les données personnelles fournies par le participant à Leifheit AG dans le cadre de sa participation à la promotion seront traitées par Leifheit AG conformément aux dispositions légales en vigueur du règlement général sur la protection des données et à la législation locale qui en découle.  En participant à la promotion, le participant accepte que ses données personnelles soient incluses dans le fichier automatique de Leifheit AG. Leifheit AG peut sous-traiter une partie du traitement des données personnelles à des tiers impliqués dans l'administration de cette promotion. Les informations personnelles, notamment le nom, la photo, le numéro de téléphone (mobile) et/ou l'adresse électronique du participant, seront utilisées uniquement dans le cadre de cette promotion et ne seront pas communiquées à des tiers, sauf si cela s'avère nécessaire pour l'administration de cette promotion. Le participant a le droit de consulter, de corriger, de mettre à jour ou de supprimer ses données.

 

Correspondance et plaintes. Toute question et/ou tout commentaire concernant la promotion peut être adressé à l'organisateur de la promotion. Leifheit AG, Kontichsesteenweg 71/1, 2630 Aartselaar 0032 3 443 70 10 ou par courrier électronique : service.belgium@leifheit.com

 

 

BIJLAGE 1 – LOOPTIJDEN ACTIE / ANNEXE 1 - DELAIS D'EXECUTION 

 

  start aankoop einde aankoop einde deelname trekking winnaar
  Début d'achat  Fin d'achat Fin de participation Tirage des gagnants
periode1 1/03/2024 9/03/2024 16/03/2024 18/03/2024
periode2 10/03/2024 16/03/2024 23/03/2024 25/03/2024
periode3 17/03/2024 23/03/2024 30/03/2024 1/04/2024
periode4 24/03/2024 30/03/2024 6/04/2024 8/04/2024
periode5 31/03/2024 6/04/2024 13/04/2024 15/04/2024
periode6 7/04/2024 13/04/2024 20/04/2024 22/04/2024
periode7 14/04/2024 20/04/2024 27/04/2024 29/04/2024
periode8 21/04/2024 27/04/2024 4/05/2024 6/05/2024
periode9 28/04/2024 4/05/2024 11/05/2024 13/05/2024
periode10 5/05/2024 11/05/2024 18/05/2024 20/05/2024
periode11 12/05/2024 18/05/2024 25/05/2024 27/05/2024
periode12 19/05/2024 25/05/2024 1/06/2024 3/06/2024
periode13 26/05/2024 1/06/2024 8/06/2024 10/06/2024
periode14 2/06/2024 8/06/2024 15/06/2024 17/06/2024
periode15 9/06/2024 15/06/2024 22/06/2024 24/06/2024
periode16 16/06/2024 22/06/2024 29/06/2024 1/07/2024
periode17 23/06/2024 29/06/2024 6/07/2024 8/07/2024
periode18 30/06/2024 6/07/2024 13/07/2024 15/07/2024
periode19 7/07/2024 13/07/2024 20/07/2024 22/07/2024
periode20 14/07/2024 20/07/2024 27/07/2024 29/07/2024
periode21 21/07/2024 27/07/2024 3/08/2024 5/08/2024
periode22 28/07/2024 3/08/2024 10/08/2024 12/08/2024
periode23 4/08/2024 10/08/2024 17/08/2024 19/08/2024
periode24 11/08/2024 17/08/2024 24/08/2024 26/08/2024
periode25 18/08/2024 24/08/2024 31/08/2024 2/09/2024

 

 

 

Informatie over gegevensbescherming voor de uitvoering van onze campagne in overeenstemming met art. 13 GDPR - Informations sur la protection des données pour la réalisation de notre action conformément à l'art. 13 du RGPD

Geachte deelnemer,
Graag informeren wij u over de verwerking van uw persoonlijke gegevens in verband met onze campagne:

 

Cher participant,
Par la présente, nous souhaitons vous informer sur le traitement de vos données personnelles dans le cadre de notre action :

 

1. verantwoordelijke voor de verwerking en gegevensbescherming

a. Naam en adres van de verantwoordelijke voor de verwerking voor België

Leifheit AG

Kontichsesteenweg 71/1

2630 Aartselaar

0032/3 443 70 10

 

b. Contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming

DataCo GmbH
Nymphenburger Str. 86

80636 Munich
+49 89 7400 45840
www.dataguard.de

 

1. responsable et délégué à la protection des données

a. Nom et adresse du responsable pour la Belgique

Leifheit AG
Kontichsesteenweg 71/1
2630 Aartselaar
0032/3 443 70 10

 

b. Coordonnées du délégué à la protection des données

DataCo GmbH
Nymphenburger Str. 86
80636 Munich
+49 89 7400 45840
www.dataguard.de

 

 2. algemene informatie over gegevensverwerking

a. Omvang van de gegevensverwerking
Wanneer je deelneemt aan onze campagne, verwerken we de gegevens en informatie die je op het registratieformulier invult. Dit omvat de gegevens die nodig zijn voor deelname, zoals 

 • naam en achternaam 
 • postadres,
 • e-mailadres

b. Doel van de gegevensverwerking
Uw persoonsgegevens worden verwerkt voor het organiseren van de actie, in het bijzonder om de deelnemers aan de actie te identificeren en te informeren en om u de beloning toe te sturen.

c. Wettelijke basis
De rechtsgrondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens is toestemming op grond van art. 6 lid 1 zin 1 lit. a, art. 7 GDPR.

d. Mogelijkheid om toestemming in te trekken
U kunt uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens te allen tijde intrekken met werking voor de toekomst. Stuur hiervoor een informele e-mail naar service.belgium@leifheit.com.

 

2. généralités sur le traitement des données

a. Portée du traitement des données
Lors de la participation à notre action, nous traitons les données et informations que vous avez fournies dans le formulaire d'inscription.
Il s'agit notamment des données nécessaires à la participation, comme par ex. 

 • le nom et le prénom, 
 • adresse postale,
 • adresse électronique

 b. Finalité du traitement des données
Le traitement de vos données à caractère personnel a lieu dans le cadre de l'exécution de l'action, notamment pour identifier et informer les participants à l'action et pour leur envoyer la prime.

c. Base juridique
La base juridique du traitement de vos données personnelles est le consentement conformément à l'article 6, paragraphe 1, première phrase, point a), et à l'article 7 du RGPD.

d. Possibilité de retirer le consentement
Vous pouvez à tout moment révoquer votre consentement au traitement de vos données personnelles avec effet pour l'avenir.
Pour ce faire, envoyez-nous un e-mail informel à service.belgium@leifheit.com.

 

 3. ontvangers van uw persoonlijke gegevens

In Duitsland hebben we opdracht gegeven aan de dienstverlener Cross Marketing Consulting; Josefshöhe 1 in 87452 Altusried, die verantwoordelijk zal zijn voor het verzenden van het betreffende spel.
De verwerking van de campagne voor Leifheit België vindt plaats zonder tussenkomst van een derde partij.

 

3. destinataires de vos données personnelles

Pour la réalisation de l'action, nous avons fait appel en Allemagne au prestataire de services Cross Marketing Consulting ; Josefshöhe 1 à 87452 Altusried, qui se charge de l'envoi du jeu correspondant.
L'exécution de l'action pour Leifheit Belgique  se fait sans tiers intermédiaire.

  

4. Gegevenswissing en bewaartermijn

De verwerkte gegevens worden na afloop van de campagne gewist.

 

4. suppression des données et durée de conservation

Les données traitées seront supprimées à la fin de l'action.

 

 5. Rechten van de betrokkene

Als uw persoonsgegevens worden verwerkt, bent u een betrokkene in de zin van de GDPR en hebt u de volgende rechten tegenover ons als de verwerkingsverantwoordelijke

 • Recht op toegang
 • Recht op rectificatie
 • Recht op beperking van de verwerking
 • Recht op wissing
 • Recht op informatie
 • Recht op gegevensoverdraagbaarheid
 • Recht op bezwaar
 • Recht om de verklaring van toestemming onder de gegevensbeschermingswetgeving in te trekken
 • Recht op het indienen van een klacht

Meer informatie over uw rechten als betrokkene vindt u in onze informatie over gegevensbescherming op https://www.leifheit.be/nl-be/gegevensbescherming.

 

5. Droits de la personne concernée

Si des données à caractère personnel vous concernant sont traitées, vous êtes une personne concernée au sens du RGPD et vous disposez des droits suivants à notre égard en tant que responsable du traitement :

 • droit d'accès
 • Droit de rectification
 • Droit à la limitation du traitement
 • Droit à l'effacement
 • Droit à l'information
 • Droit à la portabilité des données
 • Droit d'opposition
 • Droit de révoquer la déclaration de consentement en matière de protection des données
 • Droit de recours

Pour plus d'informations sur vos droits en tant que personne concernée, veuillez consulter nos informations sur la protection des données, disponibles à l'adresse suivante : https://www.leifheit.be/fr-be/gegevensbescherming.